Với hóa đơn điện tử, căn cứ vào đâu để biết tôi đã thanh toán tiền dịch vụ hay chưa?

2020-10-15 09:21:47 GMT+7
  • Nếu thanh toán tiền mặt: khách hàng sẽ nhận được Biên nhận / Phiếu thu tiền.
  • Nếu thanh toán qua ngân hàng: các chứng từ ngân hàng sẽ là xác nhận khách hàng đã thanh toán tiền dịch vụ cho VNPT.