Tôi không có phương tiện truy cập để xem thông báo hoặc tải hóa đơn, vậy phải xử lý cho tôi như thế nào?

2020-10-15 09:21:46 GMT+7

Khi khách hàng thanh toán, VNPT sẽ cung cấp biên nhận thanh toán, đây là chứng từ xác thực việc khách hàng thanh toán và khách hàng sẽ không bị gián đoạn bất kỳ các dịch vụ khi đăng ký với VNPT trong quá trình sử dụng. Trong trường hợp khách hàng không có phương tiện truy cập để xem thông báo hoặc tải hóa đơn, VNPT in bản thể hiện HĐĐT ra giấy để gửi cho khách hàng.