Các cơ sở pháp lý liên quan HĐĐT?

2020-10-15 09:21:44 GMT+7

Hóa đơn điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý theo quy định của Chính phủ, Bộ tài chính và Tổng cục Thuế đã ban hành gồm:

  • Các văn bản do Chính phủ ban hành

Nghị định số 51/2010/ NĐ-CP ngày 14/5/2010 về qui định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong đó có định nghĩa về hóa đơn điện tử.

  • Các văn bản do Bộ tài chính ban hành

          Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

          Thông tư hướng dẫn thi hành NĐ 51/2010/NĐ-CP (39/2014/TT-BTC ngày 20/05/2014)

Thay thế cho TT 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/13, TT 135/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 và TT 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011

  • Các văn bản do Tổng cục thuế, Cục Thuế  ban hành/ Các văn bản do Bộ tài chính ban hành

Công văn số 2488/TCT-DNL ngày 05/08/2013 của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử