Tôi là khách hàng cá nhân, không thông thạo sâu về CNTT, vậy tôi muốn nhận Hóa đơn điện tử theo hình thức đơn giản nhất mà không phải cài đặt gì cả, VTT chỉ tôi phương pháp thực hiện?